سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*****All Right Reserved By : Www.Aguafish.Parsiblog.Com ***** آخرین مطالب ارسالی*****

تصاویر بسیار زیبای اسکار

نژاد + تصاویری از Altolamprologus

Goldfish ( زبان اصلی )

Flame Angel Fish ( زبان اصلی )

گورامی پوست ماری (Snake skin Gourami)

گورامی پلنگی (تینوپوما)

گورامی بوسنده (kissing gourami)

کالوس سیاه

گورامی آبی پودری (Powder Blue Gourami)

گربه ماهی ارتشی Glypotothorax silviae


***** All Right Reserved By : Www.Aguafish.Parsiblog.Com ***** تبلیغات ، تابلوی اعلانات و محل بنر شما ***** Aguafish Ads

بنر آپادانا98 بنر آپادانا98

گیاهان و نقش آنها در آکوآریوم  

گیاهان و نقش آنها در آکوآریوم:

عده زِیادِی از آکوآریوم دارها خِیال می کنند که گِیاهان فقط به دلیل زِیبایی ای که دارند در داخل آکوآریوم قرار می گِیرند .بنابراِین در کشورهایی مثل اِیران که تهِیه گِیاهان مخصوص داخل آکوآریوم تا حدودِی مشکل است ، براِی اِین منظور به گِیاهان مصنوعِی روِی می آورند .عده اِی دِیگر نِیز نه تنها نقش گِیاهان را تولِید اکسِیژن می دانند ، بلکه در صورت فقدان آنها سعِی می کنند از طرِیق تهوِیه بِیشتر ، کمبود آنرا جبران نماِیند .تجربه و تحقِیق نشان داده است که اثر گِیاهان در داخل آکوآریوم به مراتب مهمتر از حد تصور فوق بوده و گِیاهان از اِین نظر داراِی اهمیت وِیژه اِی می باشند .اِین اثرات به ترتِیب اهمیت عبارتند از :  

1- جذب مواد سمی:

جذب تمام ِیا قسمت عمده اِی از مواد دفعِی و سمی که حاصل متابولِیسم و فعل و انفعالات حِیاتِی ماهِی است توسط گِیاهان انجام می گِیرد .مهمترِین اِین مواد ترکِیبات از ته مانند آمونِیوم است که در واقع ترکِیبِی از ادرار ماهِی می باشد .آمونِیوم از ترکِیبات سمی خطرناک است که به طور دائم توسط ماهِی تولِید و به آب اضافه می شود و حتما باید از محِیط زِیست آن بطور مرتب جدا گردد .هِیچ نوع فِیلترِی بجز گِیاهان و باکترِیهاِی نِیتروزوموناس نمی توانند اِین مواد را از حالت سمی به ترکِیب غِیر سمی تبدِیل نماِیند .

این مواد نه تنها جذب گِیاهان می شوند ، بلکه مشابه کود شِیمیاِیِی باعث افزاِیش رشد و نمو آنها نیز می گردند .

2- جذب گاز کربنیک حاصل از بازدم ماهی ها و ساِیر آبزِیان داخل آکوآریوم:

گِیاهان در مقابل نور ، گاز کربنِیک حاصل از بازدم ماهی ها و ساِیر آبزِیان داخل آکوآریوم را به طور مرتب جذب کرده و تبدِیل به ماده می نماِیند .اگر چه پمپ هوا و تهوِیه آب نِیز همین کار را انجام می دهد ، اما با وجود اِین گِیاهان داخل آکوآریوم در اِین مورد اثر خاصِی دارند .اگر تراکم گِیاهان داخل آکوآریوم متعادل باشد ، د رهنگام شب که گِیاهان نِیز خود تولِید گاز کربنِیک می کنند ، تهوِیه معمولِی آب براِی از بِین بردن گاز کربنِیک حاصله کفاِیت می کند .

3- تولید اکسیژن:

اگر چه تولِید اکسِیژن در داخل آکوآریوم واجد اهمیت زِیاد است ، اما با وجود اِین با توجه به اِینکه از طرِیق تهوِیه به بهترِین وجه بخصوص در هنگام شب می توان اکسِیژن مورد نِیاز را تامین نمود ،اهمیت تولِید آن به وسِیله گِیاهان بعد از جذب مواد سمی و گاز کربنِیک لذا بسیار حائز توجه است.

4- زِیبایی و طراوت داخل آکوآریوم:

گِیاهان در داخل آکوآریوم قابل مقاِیسه با گِیاهان در داخل ِیک باغچه می باشند .طبِیعتا آکوآریومی که در آن گِیاهان طبِیعِی سر حال و زنده کاشته شده است داراِی طراوت و زِیباِیِی بِیشترِی از آکوآریوم برهنه و ِیا داراِی گِیاهان مصنوعِی می باشد .

5- کنترل میزان نفوذ به داخل آکوآریوم:

گِیاهان داخل آکوآریوم می توانند به بهترِین وجهِ میزان نفوذ نور مستقِیم و حتِی غِیر مستقِیم را بداخل آکوآریوم کنترل نماِیند .بدِیهِی است ماهی ها نِیز با توجه به نِیازِی که به تابش میزان مشخصِی از نور دارند می توانند نقطه مورد نظر خود را در آکوآریومی که داراِی گِیاهان آبزِی می باشد، پِیدا نماِیند .اگر اهمیت وجود گِیاهان را در داخل آکوآریوم از دِید ماهی ها نگاه کنِیم بدون شک اثر کنترل نور توسط گِیاهان براِی آنها به مراتب مهمتر از اثر زِیبایی آنها براِی صاحب آکوآریوم و حتِی خودشان می باشد . 

6- محل تخم رِیزِی وِیا ایجاد لانه:

گیاهان طبِیعِی اثر بسِیار مهمی در تخمرِیزِی اکثر انواع ماهی ها دارند .بِیشتر ماهی ها تخمهاِی خود را بر روِی شاخ و برگ گِیاهان و ِیا در زِیر برگها می رِیزند .گِیاهان همچنِین اثر مهمی در لانه سازِی برخِی از ماهی ها هنگام تخم رِیزِی دارند .براِی مثال انواع گورامی ها که براِی تخمرِیزِی خود اِیجاد لانه هایی از هوا می کنند ، براِی تثبِیت و اسکان لانه خود از شاخ و برگ گِیاهان استفاده می نماِیند .فقدان گِیاه در داخل آکوآریوم باعث متلاشِی شدن لانه آنها می گردد

7- پناهگاه نوزادها و ماهی های بزرگ:

نوزاد اکثر ماهی ها ی از گِیاهان آبزِی به عنوان پناهگاه استفاده می نماِیند .اگر تراکم گِیاهان داخل آکوآریوم حد طبِیعِی براِی نوع ماهِی تکثِیر شده باشد نوزادها می توانند به بهترِین وجهِی در داخل آنها پنهان شده و خود را از دسترس والدِین و ِیا ساِیر ماهی ها دِیگر آکوآریوم دور نگه دارند .اکثر ماهی ها تخم و نوزاد خود ِیا ساِیر ماهی ها را می خورند . 

گِیاهان همچنِین پناهگاه خوبِی براِی برخِی از ماهی های بزرگ هستند که مورد حمله گاه گاهِی سِایر ماهی ها قرار می گِیرند، گاهِی ممکن است ماهی های ِیک گونه مشابه و ِیا دو ماهِی از گونه هاِی مختلف معترض ِیکدِیگر شوند که اگر ماهِی مورد تعرض بتواند خود را براِی مدتِی پنهان نماِید از دست ماهِی متجاوز مصون خواهد ماند .

8- تولِید غذا بطور غِیر مستقِیم براِی برخِی از ماهی ها:

برخِی از ماهی ها علاقه خاصِی به خوردن انواع آلگ ها و باکترِیها دارند .آلگ ها و باکترِیها به مقدار زِیاد بر روِی شاخ و برگ گِیاهان تولِید می شوند .اکثرا ماهی هایی از اِین قبِیل می توان دِید که روِی شاخ و برگ گِیاهان را به منظور خوردن باکترِیها و آلگهاِی رشد نمود ِیافته بر روِی آنها بازرسِی می نماِیند . 

با توجه به مراتب فوق می توان نتِیجه گِیرِی کرد که گِیاهان پلاستِیکِی مصنوعِی حتِی اگر زِیبا هم باشند ، نمی توانند احتِیاجات ماهی ها را برآورده نماِیند .در هر حال از آنجا که تهِیه و تامین برخِی از انواع گِیاهان آبزِی در داخل کشور مشکل است با توجه به موارد ذکر شده در اکثر مواقع باید ترتِیبِی اتخاذ گردد که قسمتِی از احتِیاجات ماهی ها از طرِیق دِیگر تامین گردد ، ضمن بحث درباره انواع گِیاهان آکوآریومی ، به انواعِی از آنها که در حال حاضر در آب هاِی داخلِی اِیران ِیافت می شوند، اشاره خواهد شد . 


نوشته شده توسط : محسن| جمعه 88 تیر 12 | ساعت 3:11 عصر | +| نظرات شما ()All Right Reserved By Aguafish.Parsiblog.Com کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز است