سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*****All Right Reserved By : Www.Aguafish.Parsiblog.Com ***** آخرین مطالب ارسالی*****

تصاویر بسیار زیبای اسکار

نژاد + تصاویری از Altolamprologus

Goldfish ( زبان اصلی )

Flame Angel Fish ( زبان اصلی )

گورامی پوست ماری (Snake skin Gourami)

گورامی پلنگی (تینوپوما)

گورامی بوسنده (kissing gourami)

کالوس سیاه

گورامی آبی پودری (Powder Blue Gourami)

گربه ماهی ارتشی Glypotothorax silviae


***** All Right Reserved By : Www.Aguafish.Parsiblog.Com ***** تبلیغات ، تابلوی اعلانات و محل بنر شما ***** Aguafish Ads

بنر آپادانا98 بنر آپادانا98

انواع ماهی های گورامی  

انواع ماهی های گورامی:

 ماهِی بهشتی:

اندازه اِین ماهِی که بومی آبهاِی کره ، چِین ، وِیتنام جنوبِی و تاِیوان است تا 9 سانتِیمتر می رسد .اِین ماهِی براِی اولِین بار در سال 1868 در پارِیس مورد استفاده جهت نگهدارِی در آکوآریوم قرار گرفت و بدون شک می توان گفت که با ورود اِین ماهِی به دنِیاِی آکوآریوم ، بررسِی ماهی ها زِینتِی آبهاِی شِیرِین و نگهدارِی آنها در آکوآریوم شروع گردِید .بدن آن نسبتا دراز و باله هاِی آن کشِیده و عمودِی می باشند .رنگ اصلِی آن قهوه اِی ، سبز ِیا خاکسترِی است .بر روِی بدن اِین ماهِی نوارهاِی آبِی متماِیل به سبز در متن قرمز وجود دارد .باله هاِی پشتِی ، دمی و مخرجِی داراِی انشعابات نسبتا طوِیلِی می باشد .براِی ماهی ها بالغ حرارت 15 تا 20 درجه سانتِیگراد مساعد است ولِی هنگام تخم رِیزِی گرماِی آب باید به 20 تا 24 درجه سانتِیگراد افزاِیش ِیابد.

 نگهدارِی آن در داخل آکوآریوم با ساِیر ماهی ها درست نِیست زِیرا اِین ماهِی بسِیار جنگجو است و باعث اِیجاد مزاحمت براِی ساِیر انواع ماهی ها می شود .به منظور تخمگِیرِی از آن ، باید حتما مدتِی قبل از تخمرِیزِی انواع غذاِی زنده به آن داده شود .از اِین ماهِی نژادهاِی مختلفِی از طرِیق تکثِیر گزِینشِی بوجود آمده است .یکِی از اِین نژادها نوع سفِید رنگِی است که داراِی چشمهاِی قرمز و نوارهاِی صورتِی می باشد .در سال 1935 نژاد دِیگرِی بنام ماهِی بهشتِی سِیاه بوجود آمد که فاقد نوارهاِی رنگِی بر روِی بدن می باشد .اسم علمی اِین زِیر گونهM.opercalaris concolor    می باشد ( شکل آن مانند ماهِی بهشتِی است ).

 

 

ماهِی گورامی لب کلفت:

اندازه اِین ماهِی که بومی برمه است تا 8 سانتِیمتر می رسد .ماهِی نر معمولا کمی بزرگتر از ماهِی ماده است .در طرفِین بدن خالهاِی زِیادِی به رنگهاِی خاکسترِی متماِیل به سبز وجود دارد .باله هاِی شکمی نخ مانند بوده و در ماهِی نر رنگ آن قرمز و در ماده بِیرنگ است .حاشِیه باله دمی در ماهِی نر آبِی و در ماهِی ماده قرمز است .باله مخرجِی آن بسِیار بلند و تقرِیبا از مجاورت باله دمی تا نزدِیکِی گلو ادامه دارد .لب ماهِی نر به مقدار چشمگِیرِی از ماهِی ماده ضخِیم تر است .سر ماهِی نر در مجاورت چشمها فشرده و در ماهِی ماده برآمده است .تولِید مثل آن کاملا مشابه آن است که قبلا شرح داده شد.

 

 

ماهِی گورامی کوتوله:

اندازه اِین ماهِی که بومی بنگال است تا 5 سانتِیمتر می رسد و در آبهاِی کم عمق هندوستان نِیز ِیافت می شود .رنگ اصلِی آن آبِی با نوارهاِی قرمز مورب است .اِین ماهِی قابلِیت دست آموزِی دارد .تخم رِیزِی آن مشابه ساِیر گورامی هاست با اِین تفاوت که اِین ماهِی هنگام ساختن لانه حبابِی ، از تکه هاِی برگهاِی نرم گِیاهان آبِی مانند می رِیوفِیلِیوم استفاده می کند .همچنِین ماهِی ماده نِیز در ساختن لانه حبابِی ، کمک می کند .نرها علاوه بر داشتن رنگهاِی درخشان تر ، داراِی باله هاِی شکمی نخ مانند نارنجِی رنگ می باشند .حرارت مناسب براِی زِیست آنها 20 تا 29 درجه سانتِیگراد و حرارت مناسب براِی تخم رِیزِی آنها 27 تا 28 درجه سانتِیگراد است.

ماهِی گورامی عسلِی:

اندازه اِین ماهِی که بومی شمال شرقِی هند ، آسام ، گنگ و باراهما پوتر است تا 5/4 سانتِیمتر می رسد .رنگهاِی مختلفِی از اِین ماهِی شناخته شده است .نگهدارِی آن در آکوآریوم بسِیار آسان است .در حرارت 24 درجه سانتِیگراد تخمرِیزِی می کند .در هر بار تولِید مثل 150 تا 250 عدد تخم بوجود می آورد .ماهی ها ماده و بچه ماهی های ماده در طرفِین بدن داراِی نوار قهوه اِی رنگِی هستند که آنها را از نرها متماِیز می سازند.

 ماهِی گورامی بزرگ:

اندازه اِین ماهِی که بومی هندوستان است تا 12 سانتِیمتر می رسد .شکل ظاهرِی آن تا حدودِی مشابه گورامی لب کلفت است .اِین ماهِی همه چِیز خوار است و در حرارت 24 تا 28 درجه بخوبِی زندگِی می کند .هنگام تولِید مثل درجه حرارت آن باید 30 درجه سانتِیگراد باشد .لانه حبابِی که توسط اِین ماهِی ساخته می شود اکثرا بِی قواره بوده و گاهِی فقط تعدادِی حباب هوا زِیر برگ گِیاهان تولِید می کند .ماهِی نر اکثرا دهان خود را پر از ماسه کرده و بداخل تخمها می پاشد .دلِیل اصلِی اِین کار هنوز شناخته نشده است .در 30 درجه سانتِیگراد ، لاروها دو روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند .ماده ها را بلافاصله پس از تخمرِیزِی و نرها را 3 روز پس از خروج لاروها باید از آکوآریوم بِیرون آورد.

ماهِی گورامی معمولِی:

اندازه اِین ماهِی که بومی شرق هندوچِین است در شرایط طبِیعِی گاهِی تا 60 سانتِیمتر می رسد .فقط ماهی ها کوچک را می توان در آکوآریوم نگهدارِی کرد .بدن آن تخم مرغِی و در طرفِین فشرده است .اندازه هاِی آکوآریومی آن وقتِی به 12 سانتِیمتر می رسند، می توانند تخم رِیزِی نماِیند .بر روِی بدن و بخصوص در سر داراِی خالهاِی سِیاه رنگِی می باشد .قسمت فوقانِی بدن آن خاکسترِی و قسمت شکمی آن متماِیل به زرد است .رنگ بدن آن در طرفِین خاکسترِی و ِیا قرمز متماِیل ِبه خاکسترِی است .ماهِی بالغ گاهِی کاملا قرمز رنگ است .ماهی ها جوان قرمز متماِیل به خاکسترِی گاهِی داراِی نوارهاِی عمودِی تِیره و ِیک خال حلقه مانند در بالاِی قسمت پشتِی باله مخرجِی می باشند .در نمونه هاِی مسن تر در قسمت بالاِی سر ِیک توده چربِی جمع می شود ( شکل 58 ) .باله پشتِی و مخرجِی ماهِی نر دراز و در قسمت آخر خطِی می باشد .رشد آنها در شرایط مناسب و دادن غذاِی خوب گِیاهِی ازجمله چاودار پخته سرِیع و در سال اول زندگِی ممکن است تا 30 سانتِیمتر برسد .تخم رِیزِی مشابه ساِیر گونه ها می باشد.

 ماهِی گورامی پوست مارِی:

پهناِی اِین ماهِی از ساِیر انواع گورامی ها کمی کمتر است .بر روِی بدن آن نوارهاِی سِیاه مورب وجود دارد .یک نوار سِیاهرنگ و منقطع از نوک پوزه تا مجاورت ساقه دمی ماهِی دِیده می شود .رنگ اصلِی بدن آن قهوه اِی متماِیل به سبز است .بر روِی باله ها ، خالهاِی سفِید رنگِی در زمی نه قهوه اِی وجود دارد .تکثِیر آن مانند ساِیر انواع گورامی هاست.

ماهِی گورامی مروارِیدِی:

اندازه اِین ماهِی که بومی تاِیلند ، سوماترا و شبه جزِیره مالاِی است تا 10 سانتِیمتر می رسد .ماهِی بسِیار زِیبایی است که روِی بدن و باله هاِی فرد آن مملو از خالهاِی زِیباِی مروارِیدِی می باشد .باله هاِی پشتِی ، شکمی ، دمی  و حتِی سِینه اِی داراِی ساِیه زرد رنگ هستند .تلو لو قوس و قزحِی بر روِی بدن آن دِیده می شود که بر حسب زاوِیه تابش نور از نور بنفش تا سبز تغِیِیر می نماِید .قسمت گلویی و شکمی ماهِی سفِید رنگ است .نوارهاِی سِیاه رنگِی از نوک پوزه تا پاِیه باله دمی آن وجود دارد .در فصل تخمرِیزِی قسمت سِینه اِی ماهِی نر برنگ قرمز زِیبایی در می آید .براِی اولِین بار در سال 1933 به دنِیاِی آکوآریومها معرفِی گردِید.

در مقاِیسه با ساِیر گورامی ها ، ماهِی ای است بسِیار مهربان که پس از ساختن لانه حبابِی و تخمرِیزِی با احترام ماهِی ماده را از محِیط عمل خود دور می نماِید .هِیچِیک از والدِین بچه ها را نمی خورند .با افزاِیش سن آن ، شعاعهاِی باله پشتِی تا حدودِی از درون باله خارج می شوند.

ماهِی گورامی سه خال:

اندازه اِین ماهِی که بومی هندوستان ، شبه جزِیره مالاِی و هندوچِین است تا 13 سانتمیتر می رسد .اِین ماهِی داراِی درخشش نقره اِی در پهلوها است .پشت آن تِیره و طرفِین آن متماِیل به سبز زِیتونِی است .پهناِی باله مخرجِی کم و بر روِی آن داراِی نقاط زِیباِی نارنجِی رنگ می باشد .باله هاِی شکمی نخ مانند آن در ماهِی نر زرد رنگ است .نرها به طور کلِی پر رنگتر و باله هاِی آن بخصوص باله پشتِی بلند تر و پهن تر می باشند .باله مخرجِی ماهِی ماده تا حدودِی تا خورده است .بر روِی طرفِین بدن آن 3 خال بزرگ و قابل ملاحظه تِیره رنگ وجود دارد که پس از تحرِیک و تهِییج ماهِی پر رنگ تر می شود .یکِی از آنها روِی ساقه دمی  دِیگرِی زِیر پاِیه باله پشتِی و سومی که نامشخص است جلوِی سرپوش برانشِی قرار دارد .سالِی 3 بار تخم رِیزِی می کند .تخمرِیزِی آن مشابه ساِیر انواع گورامی ها می باشد .بهترِین گرما براِی تخمرِیزِی آنها 25 تا 27 درجه سانتِیگراد است.پس از رسِیدن به طول 7 تا 8 سانتِیمتر بالغ می شود .قبل از تخم رِیزِی ماهِی ماده توسط ماهِی نر تعقِیب می گردد .در اِین موقع رنگ آمیزی ماهِی تغِیِیرکرده و تمام بدن حالت مرمرِی با زمینه سِیاه خاکسترِی پِیدا می نماِید .هرچه ماهِی بِیشتر تحرِیک شود ، رنگ آن تِیره تر می شود .شکل 59 نحوه نگهدارِی ماهِی ماده را توسط ماهِی نر در زِیر لانه حبابِی براِی انجام تخمرِیزِی نشان می دهد .

ماهِی گورامِی آبِی :اندازه اِین زِیر گونه که بومی سوماترا است در شرایط طبِیعِی تا 30 سانتِیمتر می رسد .رنگ اصلِی آن آبِی است .اگر چه اِین ماهِی درجات حرارات گرم را دوست دارد ، با وجود اِین می توان آنرا در حرارت معمولِی اتاق نگهدارِی کرد .بر روِی بدن آن در هر طرف دو خال گرد تِیره دِیده می شود .تکثِیر آن مشابه ساِیر انواع گورامی است.

ماهِی گورامی صدا ساز:

اندازه اِین ماهِی که بومی آسِیاِی شرقِی و اندونزِی است تا 7 سانتِیمتر می رسد .رنگ اصلِی آن زرد متماِیل به سبز تا قهوه اِی است .طرفِین بدن داراِی رنگ آبِی متماِیل با سفِید به خطوط روشن و 4 نوار قهوه اِی طولِی می باشد .شکم آن سفِید رنگ است .مردمک چشم سبز و قسمت خارجِی آن قرمز است .باله هاِی مخرجِی و پشتِی ماهِی نر بلند تر از باله هاِی ماده است .

اِین ماهِی بعلت اِیجاد نوعِی صوت در فصل تخمرِیزِی مورد توجه می باشد .علت اِیجاد صوت ، ارتعاش هوا در داخل لابِیرانت ِیا عضو کمک تنفسِی می باشد .صدا که معمولا شبها تولِید می شود ، در ماهِی نر نازکتر و تِیزتر از ماهِی ماده است .تخمرِیزِی آن در فصل بهار و در حرارت 28 تا 30 درجه سانتِیگراد در آکوآریوم پر گِیاهِی که تا حدودِی در معرض تابش نور خورشِید قرار گرفته باشد، عملِی می باشد .ساِیر خصوصیات تولِید مثل آن مشابه انواع گورامی ها می باشد.

 ماهِی گورامی بوسنده :

اندازه اِین ماهِی که بومی جاوه ، بور و مالاِی است تا 25 سانتِیمتر می رسد .دهان اِین ماهِی در شرایط معمولِی تا حدودِی مطابق دهان ساِیر ماهی های گورامی است ولِی هنگام بوسِیدن ماهِی هم نوع خود و ِیا حتِی بوسِیدن تصوِیر خود در داخل آیینه ِیا شِیشه آکوآریوم ، دهان فرم خاصِی بخود می گِیرد .بوسِیدن ماهِی دِیگر به نظر نمی رسد که هِیچگونه ارتباط جنسِی بِین آنها را نشان دهد .شاِید اِین کار نوعِی رقابت و حتِی نزاع باشد.پشت ماهِی زِیتونِی متماِیل به خاکسترِی و شکم سفِید رنگ است .نرها تِیره تر از ماده ها می باشند .در مورد تخم رِیزِی آنها در داخل آکوآریوم اطلاعات چندانِی در دست نِیست و شاِید دلِیل اصلِی آن اِین باشد که ماهی های گورامی بوسنده اِی که معمولا در آکوآریومها نگهدارِی می شوند اندازه آنها نسبتا کوچک بوده و بسن بلوغ نرسِیده اند .در شرایط طبِیعِی معمولا قبل از تخم رِیزِی ماهی های نر و ماده بِیشتر ِیکدِیگر را می بوسند .تخمها بصورت معلق در آب قرار گرفته و معمولا بعد از 48 ساعت به نوزاد تبدِیل می شوند .نر و ماده اکثرا تخم و نوزادهاِی خود را می خورند.


نوشته شده توسط : محسن| جمعه 88 تیر 12 | ساعت 3:11 عصر | +| نظرات شما ()All Right Reserved By Aguafish.Parsiblog.Com کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز است